Obsah obrázku Písmo, text, logo, Grafika

Popis byl vytvořen automaticky

 

I.

Popis koncepce STD:

1.       Kreativní charitativní obchod / dílna / bazar s:

a.       darovanými/použitými oděvy,

b.       textilním zbožím pro domácnost (povlečení, ručníky, ubrusy atd.),

c.       drobnými domácí pomůckami a spotřebiči,

d.       dekorativními předměty;

e.       a vlastní tvorba oděvů,

f.        renovace nábytku,

g.       umělecká tvorba klientů a další.

2.       Darované věci budou přebírány a určí se jejich prodejnost a cena (neprodejné budou vyřazeny).

3.       Získané zboží může být následně renovováno, repasováno a způsobem re-use (znovupoužití) a recyklace prodáváno za přiměřené či symbolické ceny.

4.       Součástí prodejny bude kreativní dílna se dvěma kreativními pracovnicemi (jedna šije a má velký talent na různé aktivity a organizování; druhá šije, pracuje se dřevem, kovem i s elektroinstalací a elektronikou, též maluje a umí pracovat s 3D softwarem).

5.       Součástí dílny bude i výroba nových oděvů a doplňků ze staršího oblečení, a k tomu i drobné přešívání a předělávky – ty budou tvořeny i společně s klienty a prodávány v obchodě.

6.       Navázat chceme i renovací nábytku, a to jednak na zakázku, ale především renovací, repasováním či kreativní přestavbou darovaných předmětů.

7.       Připravovat se bude transformování části sociální služby na sociální podnik (chráněnou dílnu).

8.       Časem by bylo možné na prováděnou činnost navázat zřízením nábytkové banky a re-use centra.

9.       Jako další stupeň by mohlo být zřízení dílny cirkulární ekonomiky – což znamená, že se dílna částečně otevře veřejnosti, kdy si občané přinesou jakoukoliv část vybavení domácnosti k renovaci a využijí zázemí, techniku a rad k tomu určeného řemeslného zaměstnance či zaměstnanců. Služba by byla zpoplatněna. (Takovéto podniky již existují v Praze.)

10.   K tomuto účelu by se mohli následně zaměstnávat občané z volného trhu práce až do kapacity 50 % zaměstnanců sociálního podniku.

 

II.

Propagace projektu STD:

1.       Služba bude začínat pouze s bazarem (pro který je uskladněno již nyní dost různorodého zboží k prodeji – od oblečení, domácích textilií, nádobí, drobné pomůcky i spotřebiče, keramiku užitnou i dekorativní, různé dekorativní předměty atd.), a proto bude zapotřebí propagace a motivování občanů k návštěvě obchodu (jak k donesení zboží, tak nákupu).

2.       Hlavním bodem propagace a informační kampaně by měla být motivace, aby lidé nosili věci do charitativního bazaru (než aby je vyhazovali nebo lepší věci dávali do kontejnerů na textil), a tím přispěli na sociální službu pro osoby zdravotně postižené. Druhotný motivační efekt by měl být, že tím navíc pomohou někomu dalšímu a z jejich věcí budou mít jiní lidé užitek. Avšak tím hlavním motivem by měla být charita.

3.       Nicméně bude zapotřebí lidi motivovat, aby chodili i na nákup. Tudíž nejen proto, že u nás seženou levně zánovní potřebné věci, ale i proto, že jim věci koupené v bazaru můžeme například upravit a přešít na zakázku.

4.       Avšak hlavním "tahákem" by měly být originální oděvy a předměty zhotovené z darovaných věcí. Tímto bychom mohli oslovit vyšší sociální vrstvu obyvatel nebo mladé lidi, kteří hledají originalitu, anebo uznávají udržitelný rozvoj.

5.       Jelikož já osobně jsem v oboru propagace a marketingu pracoval profesionálně a mám též zkušenosti s propagováním a organizováním dalších různých společenských akcí, tak budeme dosti fundovaně schopni vytvořit promyšlenou strategii, která je odzkoušena praxí.

 

III.

Principy Sociálně terapeutické dílny [STD]

Sociálně terapeutické dílny [STD] jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, kteří ze stejného důvodu nemohou pracovat na otevřeném ani chráněném trhu práce.

 

Základní informace:

Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora a zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Jde tedy o poskytování sociální služby, která je pro klienta bezplatná – a jelikož se jedná o službu, nemá klient za svoji činnost v těchto dílnách nárok na mzdu.

 

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

1.       podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností;

2.       nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění;

3.       nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,

4.       pomoc při obnovení, upevnění nebo zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 

Služba je poskytována podle:

§ 67 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Popis:

Služby STD lze zařadit pod širší pojem komprehenzivní (ucelené) rehabilitace, která se člení na základní druhy: léčebná, pedagogická, pracovní a sociální. Velmi často jsou klienty služeb STD osoby s kombinovaným a trvalým postižením, vůči kterým služba uplatňuje prvky jak léčebné a pracovní, tak i prvky sociální rehabilitace. V rámci léčebné rehabilitace jsou v STD využívány prostředky ergoterapie, zaměřené především na omezení ekonomických a sociálních důsledků, které jsou spojené s postižením. Pracovní činnosti jsou zde hlavně nástrojem k zajištění sociálního začlenění klientů a naplnění jejich potřeby seberealizace.

Práce a potřeba seberealizace představují základní lidské potřeby, při jejichž nenaplnění dochází k frustraci a pocitům méněcennosti. Z tohoto pohledu tak služby STD spadají do rehabilitace sociální. Hlavním cílem je co největší samostatnost a nezávislost, integrace a případně i nalezení budoucího pracovního uplatnění, které bude odpovídat a vyhovovat člověku s postižením. V tomto pojetí je tak kladen důraz na nácvik sebeobsluhy a vedení domácnosti, nácvik sociálních dovedností a komunikace, nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu u osob s poruchou orientace či nácvik používání kompenzačních pomůcek.

STD směřují ve své vrcholné fázi k rehabilitaci pracovní. Tato fáze navazuje na výsledky léčebné a sociální složky ucelené rehabilitace. Složka pracovní rehabilitace usiluje o rozvoj specifických vědomostí, schopností, dovedností a návyků potřebných ke zvolené profesi. Jejím hlavním cílem je navrátit osobu se změněnou pracovní schopností do pracovního procesu. U osob s postižením se pracovní rehabilitace zaměřuje na pracovní uplatnění, zařazení do pracovního prostředí a rozvoj osobnosti.

Sociální služby mají v nejobecnějším měřítku dva základní úkoly: podporovat sociální začlenění a preventivně působit proti sociálnímu vyloučení. V systému sociálních služeb se tedy jedná o služby sociální péče a služby sociální prevence. Péčí se rozumí aktivity provozované druhou osobou s cílem vyřešit problémy života, které není handicapovaný schopen řešit sám. Vztahuje se tak k činnostem s nízkým aktivním podílem handicapovaného. Naopak služby sociální prevence otevírají pro handicapovaného možnosti seberealizace. STD se řadí mezi služby sociální prevence. Jejich obecným úkolem je zabraňovat sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy kvůli svému handicapu.

(Zdroj  https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C4%9B_terapeutick%C3%A1_d%C3%ADlna)

 

---

 

Údaje zde předložené jsou pouze základní pracovní principy záměru.
V případě jakýchkoliv dotazů mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

Dobrodějna, z.ú.,
Most
IČ 21125571

Připravil a zpracoval:
Mgr. Petr Decastello
tel: 608 314 314
dobrodejna@gmail.com